PRIVACY- EN COOKIEBELEID IM PROVED BV / isamedina.com

INLEIDING

Indien je gebruikmaakt van onze producten en diensten kan IM Proved BV, uitgever van isamedina.com, informatie van en over jou verzamelen. Bijvoorbeeld informatie die wij verzamelen bij je gebruik van ons (mobiele) platform en andere diensten, zoals online promoties, prijsvragen, loyaltyprogramma’s, evenementen en acties.

Wij verzamelen deze informatie om aan de hand van de inzichten die we daaruit verkrijgen onze producten en diensten te verbeteren, onder meer door deze beter op jouw behoeften af te stemmen. Daarnaast doen we dit uit commerciële overwegingen. Bijvoorbeeld om beter inzicht te krijgen in de producten en diensten waar je als gebruiker in bent geïnteresseerd en om de advertentieruimte die wij aanbieden aan adverteerders zo goed mogelijk te verkopen. Het merendeel van onze (digitale) producten en diensten wordt namelijk volledig gefinancierd uit de inkomsten gegenereerd met de verkoop van (digitale) producten en advertentieruimte.

In dit privacy- en cookiebeleid lees je onder meer hoe wij omgaan met de betreffende informatie, hoe en welke informatie wij (kunnen) verzamelen en voor welke doeleinden we die (kunnen) gebruiken. Daarnaast lees je in dit document informatie over hoe je inzage in je gegevens kunt krijgen, hoe je jouw gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen, en wie de (mogelijke) ontvangers van deze gegevens zijn.

VERWERKING DOOR IM Proved BV

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van gegevens door IM Proved BV. De verantwoordelijken voor de verwerking van de persoonsgegevens is IM Proved BV.

IM Proved BV, Nieuwendammerdijk 98, 1025LR Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 77234480.

CONTACT

Met dit privacy- en cookiebeleid willen wij je duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met jouw gegevens. Heb je vragen over dit document, of de verwerking van gegevens (verzoek om inzage, wijzigen of verwijderen van gegevens) dan kun je die stellen per e-mail via privacy@isamedina.com.

Per post kun je vragen stellen aan:

IM Proved BV
t.a.v. Klantenservice Privacy
Nieuwendammerdijk 98
1025LR Amsterdam

HET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS IS NIET VERPLICHT

Op het moment dat je bij ons een product of dienst afneemt ben je niet verplicht je persoonsgegevens bekend te maken. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je jouw persoonsgegevens wilt invoeren of niet. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze producten en diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk.

Wanneer is het verstrekken van gegevens noodzakelijk?

Wil je bijvoorbeeld een nieuwsbrief ontvangen of een account aanmaken om berichten op een forum te plaatsen, dan hebben we in ieder geval een werkend e-mailadres nodig (via e-mail wordt namelijk gevraagd de aanvraag om een account aan te maken te bevestigen).
Heb je iets besteld, dan moeten we weten waar we dat naar moeten verzenden. Wil je gebruik maken van een van onze online tests, winacties, fora, etc., dan hebben wij extra gegevens van je nodig.

Als je wordt gevraagd om je gegevens in te voeren, dan wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om gebruik te kunnen maken van de dienst (en dus moeten worden ingevuld), de overige gegevens zijn daarmee optioneel.

SOORTEN GEGEVENS

Bij het aanbieden van producten en diensten kunnen wij (persoons)gegevens verwerken van klanten en van bezoekers/gebruikers van ons (mobiele) platform en andere diensten, zoals online promoties, prijsvragen, loyaltyprogramma’s, evenementen en acties. Per product/dienst verschilt het of, en zo ja, welke (persoons)gegevens wij daarbij kunnen verwerken.

Ruwweg zijn er vier manieren waarop wij (persoons)gegevens (kunnen) verzamelen:

 1. Afname/levering van producten: hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die je zelf aan ons hebt verstrekt; zoals naam, adres en woonplaats (ten behoeve van de levering), financiële gegevens zoals je bankrekeningnummer (ten behoeve van de betaling), en de kennis dat je van dat specifieke product/dienst gebruik hebt gemaakt (en daar dus kennelijk je belangstelling naar uitgaat);
 2. Het aanmaken van een (IsaMedina-)account op ons (mobiele) platform: hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die je zelf bij de aanmaak van de account aan ons verstrekt/waar je ons toegang toe hebt gegeven (bij gebruik van een social login); zoals je e-mailadres en (gebruikers)naam;
 3. Het aanvragen van producten/diensten via ons (mobiele) platform (bijvoorbeeld het aanvragen van een e-mail nieuwsbrief): hierbij wordt informatie verwerkt die je zelf via de website aan ons hebt verstrekt; zoals je e-mailadres;
 4. Gebruik van ons (mobiele) platform: hierbij wordt informatie verwerkt over je gebruik van dit (mobiele) platform, zoals de bezochte pagina’s, de advertenties die daarbij zijn vertoond en de advertenties waarop je hebt geklikt. Uit die informatie kunnen wij je mogelijke interesses afleiden;

Deze gegevens lopen dus uiteen van persoonsgegevens, zoals naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer (gegevens aan de hand waarvan je direct kan worden geïdentificeerd), tot informatie die weliswaar betrekking heeft op jou maar aan de hand waarvan je niet direct of indirect kunt worden geïdentificeerd. Dit privacy- en cookiebeleid ziet op de wijze waarop wij al deze gegevens behandelen.

Worden al deze gegevens bij alle producten en diensten die ik afneem van IM Proved BV verzameld?

Nee. Bovenstaand is een opsomming van de gegevens die we zouden kunnen verzamelen. Dat houdt echter niet in dat we ze ook overal daadwerkelijk opvragen en opslaan. Zo kan het zijn dat de ene dienst bijvoorbeeld je e-mailadres nodig heeft, terwijl een andere geen gebruik maakt van je e-mailadres, maar bijvoorbeeld wel van je locatie. Abonneer jij je bijvoorbeeld op een e-mail nieuwsbrief, dan hebben wij over het algemeen niet veel meer nodig dan je e-mailadres, je naam en eventueel je geslacht (om de e-mails te personaliseren).

Voor wat betreft het verzamelen van gegevens over je daadwerkelijke gebruik van ons (mobiele) platform geldt dit ook

Ten aanzien van een aantal soorten gegevens wordt hierna een uitgebreidere toelichting gegeven (gegevens verzameld aan de hand van cookies, isamedina-account en locatiegegevens).

DOELEINDEN VERWERKING

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Voor de totstandkoming en uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst;
 2. Om jou de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan je behoeften en wensen;
 3. Om jou in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op ons platform, of om, indien ons platform die mogelijkheid biedt, contact op te nemen met andere gebruikers;
 4. Als het gaat om een betaalde dienst/product, om te factureren. Financiële gegevens publiceren wij nooit op ons platform, en worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst. Wanneer betaling uitblijft voor onze producten of diensten kunnen wij bijvoorbeeld de vordering in handen stellen van derden, zoals een incassobureau;
 5. Om gericht aanbiedingen te doen, bijv. via e-mail. Ook kan bijvoorbeeld op ons platform een advertentie worden getoond van een product waarvan wij op basis van door ons verwerkte gegevens vermoeden dat het jouw interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van het doen van aanbiedingen kunnen wij een profiel van jou opstellen;
 6. Om jou een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, servicebericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
 7. Wij kunnen (NAW-)gegevens verhuren aan derde partijen die jou producten, diensten of informatie kunnen aanbieden (zie verder onder ‘Delen en bekend maken van persoonsgegevens’);
 8. Om ons (mobiele) platform en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan;
 9. Om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle;
 10. Om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie;

Hierbij geldt dat niet alle gegevens altijd voor dezelfde doeleinden worden verwerkt. Sommige gegevens worden bijvoorbeeld alleen bewaard ten behoeve van de facturering of ten behoeve van het leveren van de gevraagde dienst, terwijl andere gegevens én voor het analyseren en verbeteren van het gebruik van ons platform én voor het doen van een gericht aanbod kunnen worden gebruikt.

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen

Toelichting termijn gebruik van gegevens.

In beginsel houden wij voor het gebruik van de gegevens die wij verwerken een termijn aan van twee jaar na einde van de klantrelatie. Ontvang je bijvoorbeeld e-mails met acties en aanbieding van IM Proved BV-producten en diensten omdat je klant bent (geweest) van IM Proved BV, dan blijf je deze ontvangen uiterlijk tot twee jaar na beëindiging van de overeenkomst. Ontvang je e-mails met acties en aanbiedingen van IM Proved BV-producten en diensten omdat jij je hiervoor hebt aangemeld, dan blijf je deze ontvangen totdat jij je hiervoor afmeldt.

Transactiegegevens (gegevens met betrekking tot de koop/verkoop van een product) moeten in veel gevallen om fiscale redenen langer worden bewaard.

Er zijn echter ook gegevens die wij gezien hun relevantie of gevoeligheid gedurende een kortere termijn gebruiken.

DELEN EN BEKENDMAKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Je adresgegevens (naam, straat, huisnummer, postcode en/of telefoonnummer) kunnen worden verstrekt aan zorgvuldig geselecteerde derden voor het per telefoon en/of per post toezenden van informatie en aanbiedingen (onder andere ‘list rental’). We kunnen deze derden selecteren op basis van de informatie die we hebben verzameld over je productafname, internetgedrag. Deze derden zullen je gegevens vervolgens gebruiken om je aanbiedingen te doen waarvan zij verwachten dat die aanbiedingen aansluiten bij jouw interesses. Indien je geen prijs stelt op die informatie of aanbiedingen, zullen wij – indien je ons daarom verzoekt – jouw gegevens daartoe blokkeren. Neem daartoe dan contact op met privacy@isamedina.com (of zie nadere contactgegevens onder ‘Contact’).

‘List rental’? Delen van uw adresgegevens met derden.

Alleen als je ons daarvoor (ondubbelzinnige) toestemming hebt gegeven, kunnen wij je via e-mail informatie en aanbiedingen van derden toesturen over hun producten en diensten. Dergelijke informatie en aanbiedingen zullen altijd worden verstuurd vanuit IM Proved BV.

Meer informatie over e-mails met acties en aanbiedingen van derden.

Heb je aangegeven acties of aanbiedingen van derden te willen ontvangen per e-mail, dan ontvang je een e-mail met de aanbieding van de adverteerder. De betreffende e-mail zal daarbij altijd vooraf door ons worden beoordeeld. Eerder verleende toestemming hiervoor kun je altijd weer intrekken. Betreft het een e-mail, dan kun je via de uitschrijflink onderaan in de e-mail je voor dergelijke mailings afmelden. Ook kun je een e-mail sturen aan privacy@isamedina.com (of zie nadere contactgegevens onder ‘Contact’). De adverteerder ontvangt je e-mailgegevens niet.

Ten behoeve van het gericht inkopen van online advertentieruimte kunnen wij derden (adverteerders) de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van de segmenten waarin wij bezoekers hebben ingedeeld (op basis van de door ons verzamelde persoonsgegevens). Zo kan een adverteerder bijvoorbeeld aangeven dat zijn advertentie alleen moet worden getoond aan vrouwen in de leeftijdscategorie 40—50 jaar. De adverteerder kan zo – zonder dat hij de gegevens zelf daadwerkelijk ontvangt – gericht adverteren (overigens wordt het de adverteerder hierbij ook contractueel verboden de gegevens (in)direct te verzamelen). Adverteerders kunnen hier op ons platform gebruik van maken, maar ook daarbuiten.

In speciale gevallen kunnen wij, zonder jouw toestemming daartoe, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze diensten te garanderen.

Ook kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van ons aan jou op jouw verzoek producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) je persoonsgegevens alleen zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting. Deze bewerkers zijn niet gerechtigd deze gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken.

Voorbeeld.

De levering van een product doen wij bijvoorbeeld niet zelf, maar hebben wij uitbesteed. Voor de adressering leveren wij deze derde dan jouw adresgegevens.

Tot slot kunnen we bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kun je niet worden geïdentificeerd.

COOKIES

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van jouw computer/mobiel/tablet. Cookies kunnen je computer of de bestanden die daar op staan niet beschadigen. Zowel wij als adverteerders en tussenpartijen kunnen gebruikmaken van cookies op onze websites. Hieronder volgt een overzicht van de cookies die wij zelf kunnen gebruiken.

Aan de hand van cookies kun je op ons platform worden herkend als je deze opnieuw bezoekt. Wij gebruiken cookies bijvoorbeeld om:

 • Bij te houden welke producten je in jouw winkelwagentje hebt liggen of om de voorkeuren die je hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen;
 • Voor statistische doeleinden. Onder meer om te kunnen zien hoe vaak een website wordt bezocht, via welke website(s) bezoekers op onze website(s) zijn terechtgekomen en welke pagina’s op een website worden bezocht;
 • (Mits u daartoe toestemming hebt gegeven) om advertenties op de websites die je bezoekt beter op je behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat je een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond.

Wij gebruiken cookies van onder andere:

 • Google Analytics
 • Tradedoubler
 • Facebook
 • Klaviyo

Technische uitleg van de hiertoe gebruikte cookies.
Wij maken daarbij gebruik van sessie-cookies, en unique-id cookies (korte en lange levensduur).

Sessie-cookies: deze worden automatisch verwijderd op het moment dat je jouw internetbrowser afsluit. Aan de hand hiervan kunnen we bijvoorbeeld bijhouden welke advertenties je op onze websites hebt gezien binnen één sessie en zo voorkomen dat je advertenties binnen een sessie meerdere keren te zien krijgt.

Unique-id cookies (lange levensduur): deze worden gebruikt om een internetgebruiker te herkennen als een unieke bezoeker. Deze cookie heeft op de meeste van onze websites een levensduur van één jaar, wat betekent dat deze automatisch verdwijnt zodra je langer dan één jaar geen van onze websites bezoekt. Dit is met name voor statistische doeleinden van belang: zo kunnen wij bijvoorbeeld over langere perioden zien hoeveel individuele bezoekers een website hebben bezocht.

Unique-id cookies (tijdelijk): deze tijdelijke cookies registreren je surfgedrag op ons platform gedurende maximaal negentig dagen. Wanneer u voor de eenennegentigste dag contact maakt met een van onze websites, verdwijnen de gegevens van dag één uit de cookie. De informatie die via deze cookies wordt verkregen, wordt 180 dagen na je laatste bezoek automatisch verwijderd.

Als je via je browserinstellingen cookies hebt uitgeschakeld, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat je van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken. In ieder geval zul je dan op elke pagina de cookie-informatiebalk te zien krijgen aangezien ons platform dan niet (in een cookie) kunnen opslaan dat je het platform al eerder hebt bezocht en mogelijk zelfs al een keuze hebt gemaakt tussen wel/niet accepteren van cookies.

Zoals reeds eerder vermeld kunnen wij je persoonsgegevens combineren met gegevens die zijn verzameld in het kader van uw aankoop of gebruik van onze producten of diensten (of producten of diensten van groepsmaatschappijen). Dat betreft dus ook via cookies verzamelde surfgegevens.

Adverteerders en door adverteerders ingeschakelde partijen om advertentieruimte in te kopen kunnen bij het tonen van advertenties via onze websites eveneens cookies plaatsen. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing. Hierbij geldt dat met deze partijen contractueel is vastgelegd dat zij de gegevens verzameld aan de hand van cookies geplaatst via ons (mobiele) platform uitsluitend mogen gebruiken voor zover dat ten behoeve van de afgenomen dienst noodzakelijk is. Met andere woorden, adverteerders mogen deze gegevens uitsluitend gebruiken om het aantal keer dat de advertentie is vertoond te meten, te meten of op de advertenties wordt geklikt en of je als gebruiker na het zien van de advertentie later op de website van adverteerder een bestelling plaatst (zodat adverteerder op basis daarvan een (extra) vergoeding verschuldigd is aan de partij die de advertentie in opdracht van adverteerder heeft geplaatst).

Je kunt te allen tijde zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren. Bij je eerste bezoek aan ons platform zul je daartoe uitgebreid over het gebruik van cookies worden geïnformeerd, waarbij je de mogelijkheid krijgt deze te accepteren of (deels) te weigeren. Die keuze kun je later op elk gewenst moment weer aanpassen. Wilt je jouw voorkeuren voor het accepteren of weigeren van bepaalde categorieën cookies op onze websites wijzigen, dan kun je de pagina waarop je jouw instellingen kan wijzigen altijd bereiken via de knop “Cookie instellingen aanpassen” bovenaan deze pagina. Wil je binnen een bepaalde categorie cookies van bepaalde partijen accepteren of weigeren, dan kan dat ook. Zo kunt u zich op www.google.nl/privacy_ads.html afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar groepsmaatschappijen en op www.youronlinechoices.eu/nl kun je jezelf afmelden voor het plaatsen van cookies door andere advertentienetwerken die via onze websites advertenties presenteren.

BEVEILIGING

Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Denk hierbij aan zowel technische- als organisatorische maatregelen (zoals encryptie van gegevens, toegangscontrole tot onze locaties, en beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens, enzovoorts).

KINDEREN JONGER DAN 16 JAAR

Nog geen 16 jaar? Vraag dan je ouders om toestemming om onze producten en diensten te gebruiken. Laat ze dit privacy- en cookiebeleid lezen.

Meer weten over specifieke op minderjarigen betrekking hebbende voorwaarden?

Wij bieden een aantal producten en diensten aan die (mede) zijn gericht op kinderen. De ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) van kinderen jonger dan 16 jaar dienen in het belang van het kind dit privacy- en cookiebeleid te lezen en kunnen in de plaats van het kind verzet aantekenen tegen verwerking van persoonsgegevens van het kind, inzage of correctie vragen van persoonsgegevens of toestemming geven voor het gebruik van elektronische contactgegevens, zoals een e-mailadres, voor het toesturen van informatie en aanbiedingen van derden over hun producten en diensten.

VERZET, INZAGE, WIJZIGING EN VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij zijn van mening dat het belangrijk is om transparant te zijn over de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan. Met dit privacy- en cookiebeleid proberen we je duidelijkheid en transparantie te bieden. Heb je desondanks nog vragen over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, neem dan contact met ons op via privacy@isamedina.com (of zie nadere contactgegevens onder ‘Contact’).

Wil je weten welke persoonsgegevens wij van je hebben vastgelegd, wil je gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, dan kun je een e-mail sturen aan privacy@isamedina.com (of zie nadere contactgegevens onder ‘Contact’). Ook kun je doorgeven dat je niet langer prijs stelt op het verstrekken van jouw persoonsgegevens aan derden, het combineren van je persoonsgegevens tot een profiel, of het gebruik van je gegevens voor het doen van gerichte aanbiedingen of op het per e-mail of post ontvangen van informatie en aanbiedingen.

Welke gegevens meesturen bij vragen over je gegevens?

Stuur een e-mail aan privacy@isamedina.com o.v.v. “inzage/wijziging/verwijdering van gegevens” (of zie nadere contactgegevens onder ‘Contact’).

Vermeld in het bericht in ieder geval je volledige naam, adres en woonplaats, voeg een kopie van een identificatiebewijs bij zodat wij zeker weten dat de informatie die je opvraagt ook daadwerkelijk op jou betrekking heeft en dus naar de juiste persoon wordt gestuurd (zet voor de zekerheid op de kopie van uw identificatiebewijs dat je deze aan ons stuurt en maak uw burgerservicenummer en eventuele foto onherkenbaar). Als wij niet of niet volledig kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens je verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking hebben, kunnen we je vragen om je verzoek (nader) te specificeren. We schorten de uitvoering van jouw verzoek op totdat je ons de (nadere) specificatie hebt verstrekt. Na uitvoering van je verzoek sturen we je altijd een bevestigingsbericht.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek daartoe zullen wij je berichten of en hoe, en zo niet waarom niet, wij je verzoek inwilligen.

Waarom wordt een verzoek geweigerd?

Niet elk verzoek tot wijziging of verwijdering zal worden gehonoreerd. Een verzoek dat ziet op persoonsgegevens die niet (alleen) betrekking hebben op jou zal worden geweigerd. De Wet bescherming persoonsgegevens bepaalt daarnaast dat je het recht hebt om feitelijke onjuistheden te (laten) herstellen. Een verzoek om gegevens aan te passen waaruit niet volgt dat de gegevens feitelijk onjuist waren, of niet volgt dat de gevraagde wijziging de gegevens feitelijk juist maakt zal dus niet worden gehonoreerd. Ook niet elk verzoek tot verwijdering van gegevens zullen wij volledig honoreren. In sommige gevallen zijn wij op basis van de wet gehouden bepaalde gegevens te blijven bewaren (fiscale wetgeving).

Overigens heb je op ons platform de mogelijkheid om je eigen persoonsgegevens zelfstandig in te zien of te wijzigen, en kun je jouw persoonsgegevens die je zelf op ons platform hebt ingevoerd, verwijderen via de daartoe gegeven mogelijkheden.

WIJZIGEN VAN HET PRIVACY- EN COOKIEBELEID

Dit privacy- en cookiebeleid kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina daarom regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen we voor een meer opvallende kennisgeving zorgdragen, bijvoorbeeld via ons platform of per e-mail.

Dit privacy- en cookiebeleid is laatst gewijzigd op 9 februari 2021.

Scroll naar top