DISCLAIMER – VRIJWARING

Wij hebben grote aandacht besteed aan de opzet van dit platform en informatie die daarop is te vinden. Ondanks deze zorg kan IM IsaMedina BV niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van het platform. IM IsaMedina BV aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van dit platform of de (on)bereikbaarheid ervan.

Geuite meningen en beweringen in artikelen en mededelingen op de pagina’s van dit platform zijn van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) van de webmaster, de internetprovider of IM IsaMedina BV. IM IsaMedina BV kan dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

IM IsaMedina BV kan er niet voor instaan dat de informatie op dit platform geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

IM IsaMedina BV garandeert of ondersteunt geen enkel product of dienst genoemd op dit platform. Evenmin staat IM IsaMedina BV garant voor gedane bewering(en), van welke aard ook, van de vervaardiger van dergelijke producten. Met het oog hierop wordt de gebruiker van dit platform altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van op dit platform verkregen informatie.

De informatie op dit platform wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. IM IsaMedina BV behoudt zich het recht voor eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Op dit platform is een aantal links aan naar andere websites aan te treffen. IM IsaMedina BV is niet aansprakelijk voor de inhoud van die websites en/of de wijze waarop zij omgaan met jouw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacybeleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Scroll naar top